JUDr. DOROTA KUNSTOVÁ

ADVOKÁTKA

Informace o zpracování osobních údajů

Všeobecné informace

JUDr. Dorota Kunstová, advokátka, se sídlem Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2, IČO: 71462139, ČAK, ev. č. 11356 (dále i jen „advokátka“), zpracovává v souvislosti s výkonem advokacie a poskytováním právních služeb osobní údaje:

 • svých klientů (fyzických osob);
 • zaměstnanců, členů orgánů či kontaktních osob klientů, kteří jsou právnickými osobami;
 • dalších subjektů údajů (jako např. protistran a jejich právních zástupců, svědků, poškozených apod.).

Advokátka se jakožto správce osobních údajů, které jí budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (dále i jen „zákon o advokacii“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále i jen „Nařízení GDPR“).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb advokátkou, k nimž se předmětné osobní údaje vztahují, a dále po dobu, kdy mohou být uplatňována práva a povinnosti s takto poskytnutými právními službami související. Poté bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

Advokátka nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů ze strany advokátky nedochází k žádnému rozhodování, které by bylo založeno na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů jsou následující skutečnosti:

 • plnění smlouvy s klientem o poskytování právních služeb (včetně vymáhání práv a povinností z ní vyplývajících);
 • plnění právních povinností, které advokátce vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona o advokacii a na něj navazujících stavovských předpisů ČAK, ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.);
 • oprávněný zájem advokátky na řádném výkonu advokacie;
 • oprávněný zájem třetích osob (zejména klientů advokátky) na řádném poskytnutí právní služby;
 • výjimečně, v případech, kdy advokátka zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (např. v souvislosti s výkonem obhajoby v trestním řízení, při zastupování v řízení, jehož předmětem je škoda na zdraví apod.), je právním základem zpracování těchto údajů určení, výkon anebo obhajoba právních nároků.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je:

 • výkon advokacie, tj. zejména poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem (ať již uzavřené písemně či ústně);
 • plnění povinností vyplývajících advokátce z právních předpisů (zejm. v oblasti daní, účetnictví, opatření proti praní špinavých peněz apod.).

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro řádné splnění povinností vyplývajících advokátce ze smlouvy o poskytování právních služeb nebo z právního předpisu, je poskytnutí osobních údajů nezbytné. V opačném případě nemohou být právní služby poskytovány.


Příjemci osobních údajů

Mezi příjemce zpracovávaných osobních údajů mohou patřit zejména:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány apod.);
 • banky (např. v souvislosti s identifikací vlastníka prostředků na účtu advokátní úschovy);
 • pojišťovny (např. v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu advokacie);
 • třetí osoby v postavení protistrany (druhé smluvní strany) či účastníka řízení a jejich zástupci a zmocněnci;
 • exekutoři, daňoví poradci, účetní, znalci a tlumočníci;
 • další osoby se souhlasem či na základě právního předpisu (např. rodinní příslušníci, svědci, obchodní partneři, zaměstnavatelé či spolupracující třetí osoby);
 • poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací.

Práva subjektů osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt osobních údajů má právo od správce – advokátky získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Subjekt osobních údajů má také právo, aby správce-advokátka bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt osobních údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokátky zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu osobních údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjektu osobních údajů o to požádá.

Subjekt osobních údajů má právo, aby správce – advokátka v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokátky, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu osobních údajů možnost získat osobní údaje, které správci - advokátce poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektů osobních údajů jsou advokátkou zpracovávány na základě jiných právních titulů než na základě souhlasu se zpracováním.

Výkon veškerých shora uvedených práv ze strany subjektů osobních údajů je omezen povinností advokátky dodržovat povinnosti vyplývající jí ze zákona o advokacii a stavovských předpisů ČAK, zejména pak povinnost mlčenlivosti.

V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracování jeho osobních údajů advokátkou je jakkoliv závadné, může podat stížnost přímo advokátce, a to elektronicky e-mailem na adresu „dorota@kunstova.cz“ nebo písemně dopisem na adresu sídla advokátky (Jugoslávská 481/12, Praha 2, PSČ 120 00), nebo je oprávněn se obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o právech subjektů osobních údajů a možnostech jejich uplatnění je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).